Oxymed centrum pripravilo nový program OxyDia, ktorý je zameraný na pacientov so syndrómom diabetickej nohy.

Projektom OxyDia máme snahu sprístupniť mimoriadne účinnú liečebnú metódu, realizovanú v našom centre čo najväčšiemu počtu pacientov s diagnózou syndrómu diabetickej nohy. Je dokázané, že HBOT urýchľuje hojenie, významne znižuje riziko amputácie (až o 50 %) a môže skrátiť aj dobu liečenia. Existuje celá rada lekárskych štúdií, ktoré preukazujú liečebný a ekonomická efekt využitia HBO pri syndróme diabetickej nohy.

Na prvé miesto si v centre kladieme zdravie pacientov a snažíme sa po odbornej stránke zlepšiť ich kvalitu života. Pre pacientov, ktorí sa zapoja do progamu OxyDia je zostavený tím odborných lekárov z odborov diabetológia,  chirurgia, angiológia, internej medicíny a anestéziológie, ktorí budú v centre vykonávať odborné poradenstvo pre diabetikov.

Partnerom projektu je neinvestičný fond Cukrovka.

Účelom Neinvestičného fondu Cukrovka je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a vývoja, pričom sa zameria najmä na: podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu súvisiacich s ochranou a podporou zdravia a vzdelávania, podporu formou príspevku na výskum a vývoj nových zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálov, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, nákup odbornej literatúry a podporu výmenných a ozdravných pobytov.

Čo je diabetická noha?

 

Diabetická noha je patologický stav, kedy v dôsledku diabetes melittus dochádza k narušeniu tkaniva na nohe. Závažnými dôsledkami syndrómu diabetickej nohy sú ulcerácie, gangrény (20 krát častejšie ako u zdravých ľudí) a amputácia (30 x častejšie ako u zdravých ľudí).  Syndrómom diabetickej nohy trpí cca 20 % diabetikov.

Na Slovensku je odhadom cca 336 000 diabetikov, z ktorých asi 30 – 45 000 trpí syndrómom diabetickej nohy. Priemerne sa ročne u týchto pacientov vykoná okolo 2 000 amputácií.

Hyperbarická oxygenoterapia  v liečebnom procese diabetickej nohy

V terapii diabetickej nohy zastupuje hyperbarická oxygenoterapia dôležité miesto v rámci  liečebných postupov.

Hyperbarická oxygenoterapia – dýchanie 100% kyslíka pod zvýšeným tlakom, ako je tlak atmosferický zvyšuje oxygenáciu tkaniva v hypoperfundovanej oblasti (v slabo prekrvenej) oblasti vredu, ischemizovanej rovnako infekciou.  Hyperbarický kyslík podporuje tvorbu kolagénu, revaskularizáciu (obnovenie krvného tkaniva) a zvyšuje aktivitu leukocytov.

Predpokladom úspešného hojenia je dobrá kompenzácia diabetu, odľahčenie nohy, odstránenie tlaku na ulceráciu, terapia infekcie vhodnými antibiotikami podľa kultivácie a citlivosti bakteriálnej flóry, lokálna terapia, spočívajúca v mechanickom čistení rany, podpora granulácie a epitalizácie (vznikanie novej výstelky na poškodenom mieste).

Veľký význam v liečbe má invazívna cievna rekonštrukcia, napr. perkutánna transluminálna angioplastika.

Program OxyDia

Častým a klinicky najľahšie evidovateľným je postihnutie dolných končatín, ktoré v klinickej praxi nazývame syndróm diabetickej nohy. Tento syndróm je spôsobený viacerými patologickými cestami, ktoré fungujú na báze základného ochorenia Diabetes mellitus.

Menovite:

 • Makroangiopatia
 • Mikroangiopatia
 • Neuropatia
 • Následne vzniknutá bakteriálna infekcia poškodených tkanív

Tieto chorobné mechanizmy vedú k bolestnému obrazu ochorenia dolných končatín, ktoré ako v mnohých prípadoch končia amputáciou dolnej končatiny.

Liečba syndrómu diabetickej nohy hyperbarickou oxygenoterapiou

Práve liečebným vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) sa znižuje množstvo amputácií. HBO pozitívne pôsobí na túto chorobnú jednotku tiež viacerými vplyvmi.

Liečebný cieľ sa dosahuje kombináciou nasledovných efektov:
 • korekcia tkanivovej hypoxie zvýšením obsahu kyslíka v krvi
 • presmerovanie toku krvi do hypoxických oblastí
 • zlepšenie mikrocirkulácie zvýšením elastickosti erytrocytov
 • zmenšenie opuchu rany
 • zabíjaním baktérií leukocytami
 • priamy toxický efekt na viaceré druhy baktérií
 • stimulácia tvorby nových ciev
 • aktivácia elementov hojenia rany

Liečba hyperbarickou komorou nielen účinná, ale aj ekonomicky výhodná

Na tému posúdenia efektivity HBO v liečbe diabetickej nohy sa konala v Londýne v roku 1998 IV. Európska konsenzuálna konferencia a v roku 2006 VIII. Európska konsenzuálna konferencia v Ravene. Význam využitia HBO u diabetickej nohy je rovnako súčasťou metaanalýzy v rámci uznávaného systému Cochrane Review. Záverom je, že u pacientov s ulceráciou v rámci HBO významne znižuje vysoké riziko amputácie s veľkou šancou na zahojenie behom jedného roku. V mnohých štúdiách boli hodnotené náklady na liečbu a následnú starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou. Posledná štúdia uverejnená v International Journal of Technology Assesment in Health Care predstavuje výsledky z Kanady, kde boli hodnotené náklady na liečbu v dvanásťročnom období u pacientov s a bez aplikácie hyperbarickej oxygenoterapie. Úspora nákladov u pacientov s HBO predstavovala výšku 10 000 kanadských dolárov.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress